三字经网-当前为电脑版【切换为手机版
三字经渊源 三字经作者 三字经内容简介 宝宝学三字经
三字经全文带拼音 三字经全文解释 三字经下载 故事荟萃

三字经

rén zhī chū
xìng běn shàn
xìng xiāng jìn
xí xiāng yuǎn
1.人 之 初
性 本 善
性 相 近
习 相 远
 
gǒu bú jiào
xìng nǎi qiān
jiào zhī dào
guì yǐ zhuān
2.苟 不 教
性 乃 迁
教 之 道
贵 以 专
 
xī mèng mǔ
zé lín chǔ
zǐ bù xué
duàn jī zhù
3.昔 孟 母
择 邻 处
子 不 学
断 机 杼
 
dòu yān shān
yǒu yì fāng
jiāo wǔ zǐ
míng jù yáng
4.窦 燕 山
有 义 方
教 五 子
名 俱 扬
 
yǎng bú jiào
fù zhī guò
jiào bù yán
shī zhī duò
5.养 不 教
父 之 过
教 不 严
师 之 惰
 
zǐ bù xué
fēi suǒ yí
yòu bù xué
lǎo hé wéi
6.子 不 学
非 所 宜
幼 不 学
老 何 为
 
yù bù zhuó
bù chéng qì
rén bù xué
bù zhī yì
7.玉 不 琢
不 成 器
人 不 学
不 知 义
 
wéi rén zǐ
fāng shào shí
qīn shī yǒu
xí lǐ yí
8.为 人 子
方 少 时
亲 师 友
习 礼 仪
 
xiāng jiǔ líng
néng wēn xí
xiào yú qīn
suǒ dāng zhí
9.香 九 龄
能 温 席
孝 于 亲
所 当 执
 
róng sì suì
néng ràng lí
dì yú zhǎng
yí xiān zhī
10.融 四 岁
能 让 梨
弟 于 长
宜 先 知
 
shǒu xiào tì
cì jiàn wén
zhī mǒu shù
shí mǒu wén
11.首 孝 悌
次 见 闻
知 某 数
识 某 文
 
yī ér shí
shí ér bǎi
bǎi ér qiān
qiān ér wàn
12.一 而 十
十 而 百
百 而 千
千 而 万
 
sān cái zhě
tiān dì rén
sān guāng zhě
rì yuè xīng
13.三 才 者
天 地 人
三 光 者
日 月 星
 
sān gāng zhě
jūn chén yì
fù zǐ qīn
fū fù shùn
14.三 纲 者
君 臣 义
父 子 亲
夫 妇 顺
 
yuē chūn xià
yuē qiū dōng
cǐ sì shí
yùn bù qióng
15.曰 春 夏
曰 秋 冬
此 四 时
运 不 穷
 
yuē nán běi
yuē xī dōng
cǐ sì fāng
yìng hū zhōng
16.曰 南 北
曰 西 东
此 四 方
应 乎 中
 
yuē shuǐ huǒ
mù jīn tǔ
cǐ wǔ xíng
běn hū shù
17.曰 水 火
木 金 土
此 五 行
本 乎 数
 
yuē rén yì
lǐ zhì xìn
cǐ wǔ cháng
bù róng wěn
18.曰 仁 义
礼 智 信
此 五 常
不 容 紊
 
dào liáng shū
mài shǔ jì
cǐ liù gǔ
rén suǒ shí
19.稻 粱 菽
麦 黍 稷
此 六 谷
人 所 食
 
mǎ niú yáng
jī quǎn shǐ
cǐ liù chù
rén suǒ sì
20.马 牛 羊
鸡 犬 豕
此 六 畜
人 所 饲
 
yuē xǐ nù
yuē āi jù
ài wù yù
qī qíng jù
21.曰 喜 怒
曰 哀 惧
爱 恶 欲
七 情 具
 
páo tǔ gé
mù shí jīn
sī yǔ zhú
nǎi bā yīn
22.匏 土 革
木 石 金
丝 与 竹
乃 八 音
 
gāo zēng zǔ
fù ér shēn
shēn ér zǐ
zǐ ér sūn
23.高 曾 祖
父 而 身
身 而 子
子 而 孙
 
zì zǐ sūn
zhì xuán zēng
nǎi jiǔ zú
rén zhī lún
24.自 子 孙
至 玄 曾
乃 九 族
人 之 伦
 
fù zǐ ēn
fū fù cóng
xiōng zé yǒu
dì zé gōng
25.父 子 恩
夫 妇 从
兄 则 友
弟 则 恭
 
zhǎng yòu xù
yǒu yǔ péng
jūn zé jìng
chén zé zhōng
26.长 幼 序
友 与 朋
君 则 敬
臣 则 忠
 
cǐ shí yì
rén suǒ tóng
27.此 十 义
人 所 同
 
fán xùn méng
xū jiǎng jiū
xiáng xùn gǔ
míng jù dòu
28.凡 训 蒙
须 讲 究
详 训 诂
明 句 读
 
wéi xué zhě
bì yǒu chū
xiǎo xué zhōng
zhì sì shū
29.为 学 者
必 有 初
小 学 终
至 四 书
 
lún yǔ zhě
èr shí piān
qún dì zǐ
jì shàn yán
30.论 语 者
二 十 篇
群 弟 子
记 善 言
 
mèng zǐ zhě
qī piān zhǐ
jiǎng dào dé
shuō rén yì
31.孟 子 者
七 篇 止
讲 道 德
说 仁 义
 
zuò zhōng yōng
zǐ sī bǐ
zhōng bù piān
yōng bù yì
32.作 中 庸
子 思 笔
中 不 偏
庸 不 易
 
zuò dà xué
nǎi zēng zǐ
zì xiū qí
zhì píng zhì
33.作 大 学
乃 曾 子
自 修 齐
至 平 治
 
xiào jīng tōng
sì shū shú
rú liù jīng
shǐ kě dú
34.孝 经 通
四 书 熟
如 六 经
始 可 读
 
shī shū yì
lǐ chūn qiū
hào liù jīng
dāng jiǎng qiú
35.诗 书 易
礼 春 秋
号 六 经
当 讲 求
 
yǒu lián shān
yǒu guī cáng
yǒu zhōu yì
sān yì xiáng
36.有 连 山
有 归 藏
有 周 易
三 易 详
 
yǒu diǎn mó
yǒu xùn gào
yǒu shì mìng
shū zhī ào
37.有 典 谟
有 训 诰
有 誓 命
书 之 奥
 
wǒ zhōu gōng
zuò zhōu lǐ
zhù liù guān
cún zhì tǐ
38.我 周 公
作 周 礼
著 六 官
存 治 体
 
dà xiǎo dài
zhù lǐ jì
shù shèng yán
lǐ yuè bèi
39.大 小 戴
注 礼 记
述 圣 言
礼 乐 备
 
yuē guó fēng
yuē yǎ sòng
hào sì shī
dāng fěng yǒng
40.曰 国 风
曰 雅 颂
号 四 诗
当 讽 咏
 
shī jì wáng
chūn qiū zuò
yù bāo biǎn
bié shàn è
41.诗 既 亡
春 秋 作
寓 褒 贬
别 善 恶
 
sān zhuàn zhě
yǒu gōng yáng
yǒu zuǒ shì
yǒu gǔ liáng
42.三 传 者
有 公 羊
有 左 氏
有 谷 梁
 
jīng jì míng
fāng dú zǐ
cuō qí yào
jì qí shì
43.经 既 明
方 读 子
撮 其 要
记 其 事
 
wǔ zǐ zhě
yǒu xún yáng
wén zhōng zǐ
jí lǎo zhuāng
44.五 子 者
有 荀 扬
文 中 子
及 老 庄
 
jīng zǐ tōng
dú zhū shǐ
kǎo shì xì
zhī zhōng shǐ
45.经 子 通
读 诸 史
考 世 系
知 终 始
 
zì xī nóng
zhì huáng dì
hào sān huáng
jū shàng shì
46.自 羲 农
至 黄 帝
号 三 皇
居 上 世
 
táng yǒu yú
hào èr dì
xiāng yī xùn
chēng shèng shì
47.唐 有 虞
号 二 帝
相 揖 逊
称 盛 世
 
xià yǒu yǔ
shāng yǒu tāng
zhōu wén wǔ
chēng sān wáng
48.夏 有 禹
商 有 汤
周 文 武
称 三 王
 
xià chuán zǐ
jiā tiān xià
sì bǎi zǎi
qiān xià shè
49.夏 传 子
家 天 下
四 百 载
迁 夏 社
 
tāng fá xià
guó hào shāng
liù bǎi zǎi
zhì zhòu wáng
50.汤 伐 夏
国 号 商
六 百 载
至 纣 亡
 
zhōu wǔ wáng
shǐ zhū zhòu
bā bǎi zǎi
zuì cháng jiǔ
51.周 武 王
始 诛 纣
八 百 载
最 长 久
 
zhōu zhé dōng
wáng gāng zhuì
chěng gān gē
shàng yóu shuì
52.周 辙 东
王 纲 坠
逞 干 戈
尚 游 说
 
shǐ chūn qiū
zhōng zhàn guó
wǔ bà qiáng
qī xióng chū
53.始 春 秋
终 战 国
五 霸 强
七 雄 出
 
yíng qín shì
shǐ jiān bìng
chuán èr shì
chǔ hàn zhēng
54.嬴 秦 氏
始 兼 并
传 二 世
楚 汉 争
 
gāo zǔ xīng
hàn yè jiàn
zhì xiào píng
wáng mǎng cuàn
55.高 祖 兴
汉 业 建
至 孝 平
王 莽 篡
 
guāng wǔ xīng
wéi dōng hàn
sì bǎi nián
zhōng yú xiàn
56.光 武 兴
为 东 汉
四 百 年
终 于 献
 
wèi shǔ wú
zhēng hàn dǐng
hào sān guó
qì liǎng jìn
57.魏 蜀 吴
争 汉 鼎
号 三 国
迄 两 晋
 
sòng qí jì
liáng chén chéng
wéi nán cháo
dū jīn líng
58.宋 齐 继
梁 陈 承
为 南 朝
都 金 陵
 
běi yuán wèi
fēn dōng xī
yǔ wén zhōu
yǔ gāo qí
59.北 元 魏
分 东 西
宇 文 周
与 高 齐
 
dài zhì suí
yī tǔ yǔ
bù zài chuán
shī tǒng xù
60.迨 至 隋
一 土 宇
不 再 传
失 统 绪
 
táng gāo zǔ
qǐ yì shī
chú suí luàn
chuàng guó jī
61.唐 高 祖
起 义 师
除 隋 乱
创 国 基
 
èr shí chuán
sān bǎi zǎi
liáng miè zhī
guó nǎi gǎi
62.二 十 传
三 百 载
梁 灭 之
国 乃 改
 
liáng táng jìn
jí hàn zhōu
chēng wǔ dài
jiē yǒu yóu
63.梁 唐 晋
及 汉 周
称 五 代
皆 有 由
 
yán sòng xīng
shòu zhōu shàn
shí bā chuán
nán běi hùn
64.炎 宋 兴
受 周 禅
十 八 传
南 北 混
 
liáo yǔ jīn
dì hào fēn
yuán miè jīn
jué sòng shì
65.辽 与 金
帝 号 纷
元 灭 金
绝 宋 世
 
lì zhōng guó
jiān róng dí
jiǔ shí nián
guó zuò fèi
66.莅 中 国
兼 戎 狄
九 十 年
国 祚 废
 
tài zǔ xīng
guó dà míng
hào hóng wǔ
dū jīn líng
67.太 祖 兴
国 大 明
号 洪 武
都 金 陵
 
dài chéng zǔ
qiān yān jīng
shí qī shì
zhì chóng zhēn
68.迨 成 祖
迁 燕 京
十 七 世
至 崇 祯
 
quán yān sì
kòu rú lín
zhì lǐ chuǎng
shén qì fén
69.权 阉 肆
寇 如 林
至 李 闯
神 器 焚
 
qīng tài zǔ
yīng jǐng mìng
jìng sì fāng
kè dà dìng
70.清 太 祖
膺 景 命
靖 四 方
克 大 定
 
gǔ jīn shǐ
quán zài zī
zǎi zhì luàn
zhī xīng shuāi
71.古 今 史
全 在 兹
载 治 乱
知 兴 衰
 
dú shǐ zhě
kǎo shí lù
tōng gǔ jīn
ruò qīn mù
72.读 史 者
考 实 录
通 古 今
若 亲 目
 
kǒu ér sòng
xīn ér wéi
zhāo yú sī
xī yú sī
73.口 而 诵
心 而 惟
朝 于 斯
夕 于 斯
 
xī zhòng ní
shī xiàng tuó
gǔ shèng xián
shàng qín xué
74.昔 仲 尼
师 项 橐
古 圣 贤
尚 勤 学
 
zhào zhōng lìng
dú lǔ lùn
bǐ jì shì
xué qiě qín
75.赵 中 令
读 鲁 论
彼 既 仕
学 且 勤
 
pī pú biān
xuē zhú jiǎn
bǐ wú shū
qiě zhī miǎn
76.披 蒲 编
削 竹 简
彼 无 书
且 知 勉
 
tóu xuán liáng
zhuī cì gǔ
bǐ bù jiào
zì qín kǔ
77.头 悬 梁
锥 刺 股
彼 不 教
自 勤 苦
 
rú náng yíng
rú yìng xuě
jiā suī pín
xué bù chuò
78.如 囊 萤
如 映 雪
家 虽 贫
学 不 辍
 
rú fù xīn
rú guà jiǎo
shēn suī láo
yóu kǔ zhuó
79.如 负 薪
如 挂 角
身 虽 劳
犹 苦 卓
 
sū lǎo quán
èr shí qī
shǐ fā fèn
dú shū jí
80.苏 老 泉
二 十 七
始 发 愤
读 书 籍
 
bǐ jì lǎo
yóu huǐ chí
ěr xiǎo shēng
yí zǎo sī
81.彼 既 老
犹 悔 迟
尔 小 生
宜 早 思
 
ruò liáng hào
bā shí èr
duì dà tíng
kuí duō shì
82.若 梁 灏
八 十 二
对 大 廷
魁 多 士
 
bǐ jì chéng
zhòng chēng yì
ěr xiǎo shēng
yí lì zhì
83.彼 既 成
众 称 异
尔 小 生
宜 立 志
 
yíng bā suì
néng yǒng shī
mì qī suì
néng fù qí
84.莹 八 岁
能 咏 诗
泌 七 岁
能 赋 棋
 
bǐ yǐng wù
rén chēng qí
ěr yòu xué
dāng xiào zhī
85.彼 颖 悟
人 称 奇
尔 幼 学
当 效 之
 
cài wén jī
néng biàn qín
xiè dào yùn
néng yǒng yín
86.蔡 文 姬
能 辨 琴
谢 道 韫
能 咏 吟
 
bǐ nǚ zǐ
qiě cōng mǐn
ěr nán zǐ
dāng zì jǐng
87.彼 女 子
且 聪 敏
尔 男 子
当 自 警
 
táng liú yàn
fāng qī suì
jǔ shén tóng
zuò zhèng zì
88.唐 刘 晏
方 七 岁
举 神 童
作 正 字
 
bǐ suī yòu
shēn yǐ shì
ěr yòu xué
miǎn ér zhì
89.彼 虽 幼
身 已 仕
尔 幼 学
勉 而 致
 
yǒu wéi zhě
yì ruò shì
   
90.有 为 者
亦 若 是
   
 
quǎn shǒu yè
jī sī chén
gǒu bù xué
hé wéi rén
91.犬 守 夜
鸡 司 晨
苟 不 学
曷 为 人
 
cán tǔ sī
fēng niàng mì
rén bù xué
bù rú wù
92.蚕 吐 丝
蜂 酿 蜜
人 不 学
不 如 物
 
yòu ér xué
zhuàng ér xíng
shàng zhì jūn
xià zé mín
93.幼 而 学
壮 而 行
上 致 君
下 泽 民
 
yáng míng shēng
xiǎn fù mǔ
guāng yú qián
yù yú hòu
94.扬 名 声
显 父 母
光 于 前
裕 于 后
 
rén yí zǐ
jīn mǎn yíng
wǒ jiào zǐ
wéi yī jīng
95.人 遗 子
金 满 籝
我 教 子
惟 一 经
 
qín yǒu gōng
xì wú yì
jiè zhī zāi
yí miǎn lì
96.勤 有 功
戏 无 益
戒 之 哉
宜 勉 力
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------


三字经全文解释查看目录

友情链接: